Доступни курсеви

Циљ овог предмета је упознавање теоријских метода анализе система наелектрисаних тела, једносмерних и наизменичних електричних кола, магнетних кола, као и електронских кола (пре свега дигиталних). Примена тих метода на практичним примерима.
Циљ предмета је изучавање компонената које се користе за реализују рачунара и чије познавање је неопходно за разумевање функционисања рачунара
Циљ предмета је да студенти знају главне принципе основа информационих и комуникационих технологија на општем нивоу, да знају различите делове рачунара, да знају да користе рачунар и управљају датотекама

Циљ овог предмета је упознавање теоријских основа из области физичких дисциплина. Примена тих метода на практичним примерима.
Циљ предмета је да студенти знају главне принципе технологија на нивоу мобилних уређаја,да распознајумобилне платформе, начин њиховог функционисања, као и могућности развоја апликација за различите мобилне оперативне системе и уређаје.
Циљ предмета јесте стицање основних и примењених знања из подручја база података, укључујући теме из теорије база
података, као и практичан рад на развоју и имплементацији Access база података.
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања неопходна за пројектовање и имплементацију база података
Упознавање студената са практичним знањем из домена рачунарског хардвера, оперативних система, професионалне примене апликативних софтвера различитих намена, ООП, модерне примене интернет технологија, електронског пословања, Web дизајна, пројектовање информационих система...

Упознавање студената са основним и практичним знањем из области web програмирања у PHP програмском језику, уз коришћење база података.

Циљ наставе из предмета Дистрибуирани системи јесте упознавање са основама дистрибуираних система,
са могућностима реализације дистрибуираних система и са особинама различитих технологија
дистрибуираних система.
Циљ предмета је да се студенти упознају са моделима, формама и инфраструктуром електронског пословања, како би се оспособили за пројектовање и имплементацију таквих система.

Упознавање студената са практичним знањем из домена рачунарског хардвера, оперативних система, професионалне примене апликативних софтвера различитих намена, ООП, модерне примене интернет технологија, електронског пословања, Web дизајна, пројектовање информационих система...

Основни задатак Пројекта јесте да се студенти оспособе и овладају вештинама које ће им омогућити да могу самостално да развију једну
пословну апликацију, као и овладавање практичним вештинама из информационих технологија и софтверског
инжењерства.

Циљ: У овом предмету обрадиће се конвенционални и објектно-оријентисани модели и приступи за анализу и логичко пројектовање ИС, као и логичко пројектовање база података.

Исход: Студенти ће бити оспосoбљени за развој информационих система, њихово документовање и пројектују логички и физички модел података коришћењем савремених приступа и алата.

Циљ предмета је да упозна полазнике са основама интернет сервиса, интернет технологијама и протоколима. 

На основу теоријских сазнања и кроз практичне вежбе помоћу рачунара и програмских симулатора, студенти ће моћи да овладају методама, технологијама и начинима дизајнирања Интернет сервиса и протокола.


Новости

(Није објављена још ниједна вест.)